Verhoogde mechanische weerstand M4 voor het verdragen van meer weerstand

Er is in de bouwmarkt meer en meer vraag naar meer stevige deuren. Sts 53 voorziet hierin door sinds 2008 , de mechanische klasse M4 in het leven te roepen. Architecten kunnen dus deuren voorschrijven voor kazernes, rusthuizen of scholen die meer steviger moeten zijn en meer torsie kunnen opvangen. Deze deuren kunnen meer impact verdragen, en zijn ontwikkeld voor (heel) intensief gebruik.

Ook voor toegangsdeuren in openbare gebouwen als daar zijn ziekenhuizen, worden deze deuren frequent voorgeschreven.

De nieuwe STS 53 – Deuren (technische specificatie) die al van 2/9/2006 van kracht is, kent nog maar weinig gebruikstoepassingen bij schrijnwerkers en architecten. Nochtans is dit voor de plaatser van binnenschrijnwerker een belangrijk document.

De STS 53 is immers een wettelijk document dat in veel lastenboeken en beschrijvingen gehanteerd wordt. Vandaar de dringende noodzaak tot toelichting.

De voorhistorie

Het heeft ongeveer acht jaar geduurd alvorens de nieuwe STS 53 door de FOD economie gepubliceerd werd in 2008.

Het was dan ook geen evidentie om alle nieuwe Europese normen betrekking hebbende op de binnendeuren in een nieuw wettelijk document samen te voegen.

De belangrijkste prestaties zijn o.a. de mechanische weerstand, de gebruiksfrequentie, de akoestische prestaties, de inbraakwerendheid en de binnendeuren geplaatst in verschillende klimaatsklassen.

De bedoeling van het document was enerzijds om alle gangbare normen en specificaties betreffende binnendeuren, samen te voegen in één document en anderzijds het oude STS-document dat al dateerde van 1990 te herzien.

Daarbij werden zowel testcentra, fabrikanten als federaties gehoord.

Het gepubliceerde deel van de ééngemaakte technische specificaties betreft enkel het eerste deel voor niet industriële deuren. De industriële deuren en de materiaaleigenschappen van de deurcomponenten zullen later uitgewerkt worden.

Waarom een nieuwe STS

Betreffende de brandwerende Benor/ATG deuren maakt deze technische specificatie onderdeel uit van de goedkeuring of certificaat.

De verouderde NBN normen zijn niet meer aangepast aan de hedendaagse bouwverwachtingen. Op de bouwwerven zijn er vrij regelmatig bij oplevering problemen met het beoordelen van binnendeuren. Vandaar de noodzaak om een aantal Europese normen in onze Belgische wetgeving te integreren. De komst van de Europese normen  heeft ervoor gezorgd dat de huidige technische specificatie drastisch is aangepast.

Zo wordt vanaf heden de draairichting van een binnendeur bepaald volgens de Europese norm EN 12519, die tegengesteld is aan de aloude bekende Belgisch draaizin. Een Belgische linkse deur is dus een Europese rechtse deur.

Mechanische karakteristieken – M klasse

De mechanische weerstand van een binnendeurblad , is belangrijk , omdat een binnendeur tijdens het functioneren, onderhevig is aan heel wat krachten. De mechanische weerstandsklasse M wordt bepaald aan de hand van vier belastingsproeven:

  • weerstand tegen verticale hoekbelasting( NBN EN 947)
  • weerstand tegen statische torsie (NBN EN 948)
  • weerstand tegen schokken met een zacht zwaar lichaam (NBN EN 949)
  • weerstand tegen schokken met een hard lichaam (NBN EN 950)

Deuren met een weerstandsklasse M4 zijn dus beter geschikt om in zwaar belaste gebouwen (vb bejaardentehuizen, sportcentra en kazernes) toegepast te worden. Vermeld dus expliciet deze klasse bij het bestellen van binnendeuren.

Cyclitesten – hogere klassen gangbaar – Impact testen- Torsietesten

Voor een binnendeur is het uiteraard belangrijk te weten hoeveel keer deze mag geopend en gesloten worden. Zeker voor brandwerende deuren is het belangrijk dat deze duurzaamheid gegarandeerd is om een goed functionele deur te garanderen. Benor /ATG voorziet minstens 50 000 cycli (gebruiksfrequentie f 4).

Deze klasse wordt eveneens aangenomen indien het bestek geen specifieke klasse voorschrijft.

Een gebruiksfrequentieklasse f7 (500 000 keer) heeft u als schrijnwerker de garantie dat de scharnieren en sloten stevig kunnen bevestigd worden in het deurblad, zonder dat het deurblad begint af te hangen.

De impact test dient een menselijk lichaam te simuleren. Wanneer iemand tegen de deur valt of stoot mag de deur opgehangen in haar omlijsting, maximaal 2 mm vervormen.

De torsietest is belangrijk, wanneer er iets tussen de deur en de omlijsting geklemd zit, het deurblad toch voldoende stabiliteit heeft om de bewegingskrachten van de deur op te nemen.

Daar wij werken met een stabiliteitspaneel, en daar dus  de kracht en weerstand uit halen, is het mogelijk om een meer impact bestendige deur te maken. Een klassieke deur met meer inwendige afzonderlijke componenten, heeft het veel moeilijker om goede resultaten voor te leggen. Een klasse M2 is meestal reeds het maximale.

Aanbevolen prestatielijst

Het meest in het oogspringende item is het mogelijk gebruik van de aanbevolen prestatielijst.

Deze lijst geeft een duidelijk overzicht van de toepassing van de binnendeur in functie van de nieuwe STS-klasse. Zo treffen we een duidelijk onderscheid tussen residentiële en niet residentiële gebouwen.  Zo bemerken we dat bijvoorbeeld een hotelkamerdeur bij voorkeur voorzien wordt met een gebruiksfrequentieklasse f5 – 100 000 cycli.

Wij raden dan ook iedereen, zowel architecten als schrijnwerkers, aan om de aanbevolen prestatietabel (zie verder in dit artikel) te hanteren. Tot slot wensen we nogmaals te beklemtonen dat alvorens binnendeuren geplaatst mogen worden de hygrothermische omstandigheden dienen voldaan te zijn :

  • temperatuur: tussen 15°C en 25 °C.
  • vochtigheid: tussen 40%  en 70% relatieve luchtvochtigheid

We stellen in de praktijk vast dat op veel bouwwerven deze voorwaarden niet voldaan zijn. We raden dan ook elke schrijnwerker  aan om melding te maken van deze afwijking, en samen met het bouwteam hiervoor een oplossing uit te werken.

Download de prestatielijst

Vraag een schriftelijke garantie inzake de levertermijn aan uw deurenleverancier

Zekerheid rond het op tijd leveren van uw deuren is van cruciaal belang. Vraag aan uw deurenleverancier om dit op papier te zetten.

Lees wat klanten vertellen over samenwerken met ons.